KVKK Aydınlatma Metni


TEFAŞ KİMYASAL VE SERAMİK KAPLAMA 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1.    GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, Tefaş Kimyasal ve Seramik Kaplama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“TEFAŞ” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir. İşbu Tefaş Kimyasal ve Seramik Kaplama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20’inci maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda şirketimiz, ilgili kişilerin verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. 
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 


Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketimizin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır: 
(1)    Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 
(2)    Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
(3)    Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
(4)    Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
(5)    Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
(6)    Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
(7)    Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 
(8)    Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
(9)    Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
(10)    Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme 


2.     POLİTİKANIN AMACI ve KAPSAMI
Bu Politikanın temel amacı, şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerin, müşteri adaylarının, stajyerlerimizin, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş ortağımız olan kurum çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, tedarikçilerimizin, üçüncü kişilerin ve çalışanlarımızın başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır. 
Bu Politika; yukarıda sayılanların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.


3.    POLİTİKAYA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 
Politika, 6698 Sayılı KVKK tarafından ortaya konulan kuralların şirketimiz uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.


4.    KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI UYGULAMA ESASLARI
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12 inci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 
(1)    Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
(2)    Şirketimiz, kişisel verilerin bilinçsizce veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
(3)    Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin KVK kanuna uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde gerekli önlemleri almaktadır. 
(4)    Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmelerde yapılan güncellemelerle hukuki olarak yükletilmektedir. 
(5)    Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
(6)    Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 
(7)    Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 


6.    VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri; 
(1)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
(2)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
(3)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
(4)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
(5)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
(6)    KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
(7)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
(8)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir. 
Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen haklarda hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şirketimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.
Bu çerçevede, Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesine dayalı olarak aynı Kanunun yukarıda belirtilen 11’inci maddesindeki hakların kullanılması kapsamında, yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, bizzat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 


7.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
,KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. 
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır. 


8.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır. 
Anayasa’nın 20’inci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, maddelere uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 
Bunun yanında Şirketimiz KVK Kanundaki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişilere; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

9.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Şirketimiz, Anayasa’nın 20’inci, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. 
Şirketimiz, Anayasa’nın 20’inci ve KVK Kanunu’nun 5’inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5’inci maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. 
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6’inci maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
 Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

10.    ÇALIŞAN VERİLERİNİN İŞLENMESİ
10.1.    İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 
İş ilişkilerinde kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. İş ilişkisi başlatılırken adayların kişisel verileri işlenmektedir. Eğer aday reddedilirse, adaya ait bilgiler aday daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
10.2.    Kanunda açıkça öngörülmesi veya Şirketin hukuki yükümlülüğü sebebiyle yapılan veri işlemleri
Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.
10.3.    Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi
Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. yasal hakların dosyalanması, uygulanması ya da savunulması) ya da ekonomik (örn. şirketin değerlendirilmesi) menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin Şirketin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Şirketin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte olup ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.
10.4.    Telekomünikasyon ve internet
Telefon donanımları, eposta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte internet, Şirket tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve eposta iletişimi veya internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Şirket ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin, internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemeler veya şirket yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir. 

11.    ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENMESİ
Şirketimizce ticari faaliyetimiz çerçevesinde müşteri, tedarikçi, hizmet veren, çalışanlarımızın ailesi ve ziyaretçi gibi üçüncü kişilerin meşru menfaatimize uygun verileri sınırlı olarak işlenmektedir.

12.    KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 
12.1.    Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 
12.2.    Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 
12.3.    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 
12.4.     İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 
12.5.    İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte, imha süreçleri çalıştırılmakta veya anonim hale getirilmektedir. 

13.    KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ 
Anayasa'nın 20’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıdaki şartlar uygulanır. 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 
13.1.    Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.  Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, çalışan, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi ve sair üçüncü kişilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.
13.2.    Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
13.3.    Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
13.4.    Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
13.5.    Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 
Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
13.6.    Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
13.7.    Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
13.8.    Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

14.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 
KVK Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi parti üyeliği, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
Kural olarak özel nitelikli kişisel veriler (sendika üyeliği, sabıka kaydı, özel sağlık sigorta poliçesi, dışında) şirketimiz tarafından işlenmez. Çalışanlarımızın Sağlık verilerine sadece kurum doktoru erişebilir. Bununla birlikte, yeterli önlemlerin alınması kaydıyla gerekli veriler aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir: 
(1)    Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
(2)    Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri şirketimizce işlenmez.


15.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini aktarabilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler kural olarak üçüncü kişilere aktarılmaz. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8’inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin haberleşmeye yeterli kişisel verilerini sadece haberleşmenin temini amacıyla yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.


16.    VERİLERİN İŞLENME İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE İŞLENME SÜRELERİ
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. Ayrıca amaç ve saklama sürelerine https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresindeki envanter bilgilerinden de ulaşılabilir.
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

17.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Şirket, KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında ve 6’ıncı maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar; 
(1)    Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “TEFAŞ”ın ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
(2)    Kişisel verilerin “Şirket” tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması 
(3)    Kişisel verilerin işlenmesinin “TEFAŞ”ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
(4)    Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde “Şirket” tarafından işlenmesi 
(5)    Kişisel verilerin “Şirket” tarafından işlenmesinin “TEFAŞ”ın veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
(6)    Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “TEFAŞ”ın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 
(7)    “Şirket” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması 
(8)    Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması 
(9)    İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 
(10)    “Şirketin” personel temin ve Kariyer Değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi 
(11)    “TEFAŞ”ın finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi 
(12)    “TEFAŞ”ın hukuk işlerinin icrası/takibi 
(13)    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
(14)    Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası 
(15)    Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
(16)    Talep ve şikayet yönetimi 
(17)    Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
(18)    Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak “TEFAŞ” tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.


18.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
“Şirket” ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “Şirketin” uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “TEFAŞ”ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “Şirkete” atfen yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre zarfında ilgili Kişisel Verilere Erişim izni sadece Veri Sorumlusu tarafından Bilgi Teknolojilerinde Veri İşleyen sıfatıyla görev yapan kullanıcı yetkilerini düzenleyen kişilerde olmaktadır.

19.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.


20.     KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda “Şirketimiz” kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. 


21.    KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ 
“TEFAŞ”, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Tarafımızdan en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 
21.1.    Fiziksel Olarak Yok Etme 
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. 
21.2.    Yazılımdan Güvenli Olarak Silme 
Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 
21.3.    Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme 
“TEFAŞ” bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir. 
21.4.    Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. “Şirketimiz” hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel veriler kural olarak silinmekte ve/veya yok edilmektedir. Anonimleştirme yöntemi kural olarak kullanılmamaktadır. KVK Kanunu’nun 28’inci maddesine uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler, araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından burada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. Eğer anonimleştirme ihtiyacı doğarsa aşağıdaki teknikler kullanılabilecektir. 
(1)    Maskeleme 
Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

(2)    Toplulaştırma 
Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
(3)    Veri Türetme 
Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.
(4)    Veri Karma
Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.


22.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 
(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 


23.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 
Kişisel veri sahipleri, bölüm sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda www.tefas.com adresinden ulaşılabilecek “TEFAŞ Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir. 
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 
Kişisel veri sahibinin, bölüm yukarıda yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.


24.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
“TEFAŞ” tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina ve tesisimizde kamerayla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
24.1.    Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri
Şirket tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Şirketimiz tarafından Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, “TEFAŞ” Kanun’un 4’üncü maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla (güvenlik, iş verimliliği, iş güvenliği) sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kameralarının tamamı görülebilir yerdedir, gizli kamera yoktur. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
24.2.    Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi
“TEFAŞ” tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, şirket binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Şirket binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da asılan veya diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

AMAÇLAR

AÇIKLAMA

Şirket'in  İnsan  Kaynakları  Politikaları  ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

   

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş  Birimlerimiz Tarafından  Gerekli  Çalışmaların  Yapılması  ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Etkinlik Yönetimi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Bilgi  Güvenliği  Süreçlerinin  Planlanması Denetimi ve İcrası

Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetimi

Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal  Sürdürülebilirlik  Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

İş  Faaliyetlerinin  Etkinlik/Verimlilik  ve/veya Yerindelik  Analizlerinin  Gerçekleştirilmesi

Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Kurumsal  Yönetim  Faaliyetlerin  Planlanması  ve icrası

   

Şirket'in  Ticari  ve/veya  İş  Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

İş Ortakları, Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

   

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

Hukuk İşlerinin Takibi 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya  İlgili  Mevzuata  Uygun  Olarak  Yürütülmesinin Temini  İçin  Gerekli  Operasyonel  Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket  Demirbaşlarının  ve/veya  Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili  Kuruluşlara  Mevzuattan  Kaynaklı  Bilgi Verilmesi

Şirketler  ve  Ortaklık  Hukuku  İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Şirket  Yerleşkeleri  ve/veya  Tesislerinin Güvenliğinin Temini

Şirket  Denetim  Faaliyetlerinin  Planlanması  ve İcrası

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMASI

Topluluk Müşterisi 

TEFAŞ  iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçi

TEFAŞ'ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Çalışan Adayı

TEFAŞ'a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimiz incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

TEFAŞ tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen şirketimiz çalışanları.

Aile Bireyleri ve Yakınları

TEFAŞ tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları

Üçüncü Kişi

 Bu Politika ve TEFAŞ Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. kefil, refakatçi, eski çalışanlar)

Tedarikçi

TEFAŞ’ın ticari faaliyetlerini yürütürken TEFAŞ'ın emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak TEFAŞ'a hizmet sunan taraf çalışanı yetkilisi veya hissedarı olan gerçek kişiler .

Şirket Hissedarı

TEFAŞ’ın hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

TEFAŞ’ın yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

TEFAŞ’ın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİSİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler 

İletişim Bilgisi 

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

İşlem Bilgisi

TEFAŞ tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler

Aile Bireyleri ve Bilgisi

TEFAŞ tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

Finansal Bilgi

TEFAŞ'ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler

Görsel/İşitsel Bilgi 

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında  giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları 

Özel Nitelikli  Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin operasyonel, finansal, suiistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

TEFAŞ'a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

EK 4 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

     

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Müşteriler

TEFAŞ'ın ticari faaliyetlerini yürütürken şirket politikalarına uygun olarak sözleşme temelli olarak tarafımızdan mal ve hizmet alan tarafları tanımlamaktadır. 

Ticari İlişkinin kurulması, idamesi ve sonlandırılması

Tedarikçiler

TEFAŞ'ın ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin istek, emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak tarafımıza mal ve hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. 

Ticari İlişkinin kurulması, idamesi ve sonlandırılması

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili Özel hukuk Kişi ve Kurumları

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

çerez politikası